REGULAMIN
 
Regulamin sklepu internetowego www.houseshopping.pl
I DEFINICJE

1.1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.houseshopping.pl
1.4. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod www.houseshopping.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
1.5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.houseshopping.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Regulamin określa zasady dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.4.  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.houseshopping.pl prowadzony jest przez Kamińską Gabrielę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PHU INVEST Kamińska Gabriela, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Deszczno pod numerem ewidencyjnym 2046, REGON 080355778
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdej chwili na stornie www.houseshopping.pl
2.6. Zdjęcia oraz materiały wideo są własnością www.houseshopping.pl. Kopiowanie i umieszczanie w innych serwisach internetowych jest niedozwolone.
 
2.7. Dane właściciela sklepu internetowego.
PHU INVEST Kamińska Gabriela
ul. Kostrzyńska 89
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP 599-271-29-75
mail: houseshopping@wp.pl

tel: 691 538 765
 
 
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 
3.1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz dokonanie płatności za zamówiony towar.
3.2 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. .
3.3. Wypełnienie formularza zamówienia oraz dokonanie płatności jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy kupna sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
3.4. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
3.5. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
3.6. Po przyjęciu zamówienia oraz płatności Sprzedawca  poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
3.7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
3.8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.
 

IV ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

MOJE KONTO
4.1. W Sklepie Internetowym zamówienia dokonywane są poprzez złożenie  zamówienia.
4.2. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę
(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji;
(2) kliknięciu pola „Załóż konto”; oraz
(3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
4.3. Moje konto to miejsce gdzie klient może zarządzać swoimi danymi personalnymi jak również przeglądać swoje zamówienia.
4.4. Moje Adresy - Zawiera domyślne adresy dla rozliczeń i dostaw podczas składania zamówienia przez Klienta.
4.5. Historia zamówień to miejsce poprzez które Klient może przeglądać swoje zamówienia. W historii wyświetlane są wszystkie zamówienia, złożone przez klienta od momentu utworzenia konta.
4.6. Ulubione produkty – Klient na stronie produktu ma możliwość dodanie produktu do „Ulubionych” poprzez kliknięcie w link  „Dodaj produkt do listy ulubionych”. Produkt jest dodawany do ulubionych produktów.
 
V. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ  
 
5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 
1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 
PHU INVEST
Kamińska Gabriela
ul. Kostrzyńska 89
66-400 Gorzów Wielkopolski
Numer rachunku: PKO 86 1020 1954 0000 7902 0102 3993

2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
 
- Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
 
- PayU.pl spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań â Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 
 
 
 
DOSTAWA
2.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania.
3.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez Pocztę Polską. Czas wysyłki zamówienia to najczęściej 3 dni robocze.
3.3. Termin wysyłki towaru wynosi 3 dni robocze licząc od otrzymania wpłaty na rachunek bankowy.
3.4. W wyjątkowych przypadkach termin ten może się wydłużyć do 10 dni, w zależności od dostępności towaru.


VI. REKLAMACJA PRODUKTU
 
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie przesyłką rejestrowaną na adres:
PHU INVEST
Kamińska Gabriela
ul. Kostrzyńska 89
66-400 Gorzów Wielkopolski;
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację, ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)
 
7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VIII ppkt.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na piśmie na adres: PHU INVEST, Kamińska Gabriela, ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
7.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
(b) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
(c) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
d) dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
7. 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: PHU INVEST, Kamińska Gabriela, ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
8.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a) jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a)
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych prawach konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
IX. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
PHU INVEST
Kamińska Gabriela
ul. Kostrzyńska 89
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):  _ _-_ _-_ _ _ _
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..............................
Adres konsumenta(-ów): ...............................
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ..........................
Data: _ _-_ _-_ _ _ _
Numer rachunku bankowego na jaki ma być dokonany zwrot: _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _ -_ _ _ _-_ _ _ _
(*) Niepotrzebne skreślić.
 
Możesz również pobrać przygotowany przez nas formularz zwrotu: